Currently browsing: İcra ve İflas Hukuku

Tahliye Taahhüdü İle Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliye taahhüdü ile kiralanan taşınmazdan tahliyesi kaynağını TBK md 352/1’den almaktadır. “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir” Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Koşulları Tahliye taahhüdü ile […]

Read more

Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri kiracının kirasını ödememesi durumunda kiralayana ait taşınmazdan nasıl tahliye edileceğidir? Hukukumuzda kiracının tahliyesi için iki yol öngörülmüştür. İlki bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtarda bulunmak ve akabinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açmaktır. Bu durumda 2 haklı ihtar mutlaka noter kanalı ile çekilmelidir. Ancak bahsedilen bu yol kira […]

Read more

İcra Takibi

Borçlu tarafından borcun ödenmemesi halinde alacaklı icra marifetiyle alacağına kavuşabilir. Ancak alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için öncelikle icra takibi başlatması gerekir. Alacaklının borcu sözleşmeye, faturaya, çek, bono veya poliçeye dayanabilir. Hatta icra takibinin başlatılması için elde alacağı gösteren bir belgenin bulunmasına dahi gerek yoktur. Ayrıntılara girmeden önce ilamsız ve ilamlı olmak üzere iki tip icra […]

Read more

İcra Hukukunda İstihkak Davası

Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz üzere alacaklı alacağına kavuşmak için öncelikle borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ya da itiraz edilip akabindeki hukuki süreçlerde itirazın reddedilmesi halinde ödeme emri kesinleşir. Ödeme emrinin kesinleşmesi ile birlikte alacaklı borçlunun taşınır, taşınmaz mallarını veya üçüncü kişilerde bulunan alacaklarını haczedebilir. Alacaklının borçlunun mallarını haczetmesi sırasında borçlu veya […]

Read more

İcra Hukukunda Hacizli Taşınır Malın Satışı

Alacaklı olarak borçluya ödeme emri gönderildikten ve söz konusu ödeme emri kesinleştikten sonra borçlunun taşınır veya taşınmaz malları üzerine haciz konulabileceğini daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Ancak alacaklının alacağına kavuşması için icra hukukumuzda bir aşama daha mevcuttur: Hacizli Malın Paraya Çevrilmesi(Satışı). Borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına haciz konulduktan sonra alacaklı söz konusu malların satışının yapılarak paraya […]

Read more

İcra Takibinde Haciz Aşaması

Ödeme emrinin kesinleşmesi halinde alacaklı borçlunun borca yeter malvarlığının haczedilmesini talep edebilir. Uygulamada haciz borçlunun taşınır, taşınmaz mallarına ya da üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına konulmaktadır. Yapılan sorgu neticesinde alacaklının üzerine kayıtlı taşınır mal bulunması durumunda mezkûr mallar icra dairesi marifetiyle haczedilebilir. Taşınır mal üzerine konan haczin süresi 6 ay olup 6 ay sonunda yenilenmemesi halinde […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.