Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15.06.2022 tarih 31867 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

KAPSAMI

 • Söz konusu yönetmelik kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

 • Yönetmeliğin 5’inci maddesi kapsamında mesleki sorumluluk kurulu kurulmuş olup bu kurul Sağlık Bakan yardımcısı, Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri genel müdürleri veya yardımcıları, Profesör veya doçent unvanlı biri dâhilî, diğeri cerrahi branştaniki hekim, olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır.
 • Mesleki sorumluluk kurulu ayda en az bir kez, en az dört üyenin katılımıyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacaktır.
 • Mesleki sorumluluk kurulunun görevlerinden birisi sağlık personelleri hakkında yürütülecek ceza soruşturması için soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar vermektedir.
 • Mesleki sorumluluk kurulunun bir diğer görevi ise devlet aleyhine açılan ve idare tarafından ödenen tazminatların ilgili sağlık personeline rücu edilip edilmeyeceği hususuna karar vermektir.

SORUŞTURMA İZNİ

 • Mesleki sorumluluk kurulu tarafından kamuda görevli sağlık meslek mensupları ile özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık meslek mensupları hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre soruşturma yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
 • Soruşturma iznine ilişkin bu karar en geç altmış gün içinde verilir. Altmış günlük süre zorunlu haller nedeniyle bir kez otuz günü geçmemek üzere uzatılabilir.
 • Soruşturma izni verilmesine dair Mesleki Sorumluluk Kurulu kararına karşı hakkında inceleme yapılan sağlık meslek mensubu, soruşturma izni verilmemesine dair karara karşı Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi, işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi Ankara Bölge İdare Mahkemesine bahsi geçen kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde itiraz edebilir.

RÜCU İŞLEMLERİ

 • Sağlık personelinin kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından sağlık personelinin olaydaki kusur oranı gözetilerek idare tarafından ödenen miktarın rücu edilmesine karar verilir.
 • Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından rücu edilmesine ilişkin karar ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde verilmek zorundadır.

DEĞERLENDİRMELER

 • Soruşturma iznine ilişkin kararlar kesin olmayıp ilgililer tarafından on gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde dava açılabilecektir.
 • Yönetmelik ve dayanak kanun maddeleri ile Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuş olup bahsi geçen kurum kamu – özel ayrımı gözetmeksizin faaliyette bulunan sağlık personeline ilişkin yapılacak soruşturmalarda soruşturma izni verip vermeme hususunda yetkilendirilmiştir.
 • Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından soruşturma izni verilmesi hususundaki en önemli nokta bahsi geçen kurulun özel ve kamuda çalışan sağlık personeli ayrımı yapmaksızın bütün sağlık personeline uygulanacak olmasıdır.
 • Mesleki Sorumluluk Kurulu Devlet aleyhine açılan rücu davalarında kamu personeli olan sağlık çalışanlarına rücu edilip edilmeyeceği hususunda da yetkilendirilmiştir.
 • Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından sağlık personeline rücu edilmesine karar verilebilmesi için sağlık personeli hakkında kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı hususunda kesinleşmiş ceza mahkemesi kararının bulunması gerekmektedir.
 • Mesleki sorumluluk kurullarının eski dönemlerde uygulanan Yüksek Sağlık Şurasına benzer bir yapısının olması nedeniyle uygulamada ne kadar fonksiyonel olacağı ise tartışmalıdır.

Av. Canberk ŞEN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.