All posts tagged: Ankara

İcra Hukukunda İstihkak Davası

Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz üzere alacaklı alacağına kavuşmak için öncelikle borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ya da itiraz edilip akabindeki hukuki süreçlerde itirazın reddedilmesi halinde ödeme emri kesinleşir. Ödeme emrinin kesinleşmesi ile birlikte alacaklı borçlunun taşınır, taşınmaz mallarını veya üçüncü kişilerde bulunan alacaklarını haczedebilir. Alacaklının borçlunun mallarını haczetmesi sırasında borçlu veya […]

Read more

İcra Hukukunda Hacizli Taşınır Malın Satışı

Alacaklı olarak borçluya ödeme emri gönderildikten ve söz konusu ödeme emri kesinleştikten sonra borçlunun taşınır veya taşınmaz malları üzerine haciz konulabileceğini daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Ancak alacaklının alacağına kavuşması için icra hukukumuzda bir aşama daha mevcuttur: Hacizli Malın Paraya Çevrilmesi(Satışı). Borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarına haciz konulduktan sonra alacaklı söz konusu malların satışının yapılarak paraya […]

Read more

İcra Takibinde Haciz Aşaması

Ödeme emrinin kesinleşmesi halinde alacaklı borçlunun borca yeter malvarlığının haczedilmesini talep edebilir. Uygulamada haciz borçlunun taşınır, taşınmaz mallarına ya da üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına konulmaktadır. Yapılan sorgu neticesinde alacaklının üzerine kayıtlı taşınır mal bulunması durumunda mezkûr mallar icra dairesi marifetiyle haczedilebilir. Taşınır mal üzerine konan haczin süresi 6 ay olup 6 ay sonunda yenilenmemesi halinde […]

Read more

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davası neticesinde daha az kusurlu olan ya da hiç kusuru bulunmayan eş kusurlu eşten maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Boşanmada maddi ve manevi tazminat hususu TMK’nın 174’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddi ve manevi tazminat talepleri boşanma davası içinde talep edilebileceği gibi, ek bir dava açılarak da talep edilebilir. Ancak maddi ve manevi tazminat taleplerine […]

Read more

Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı, boşanmadan sonra evlilik birliği içerisinde elde edilen malların taraflara paylaştırılmasıdır. Mal paylaşımına ilişkin talepler boşanma davası içerisinde gündeme gelmez ancak boşanmanın neticelenmesinden sonra gündeme gelebilir. Bu sebeple de uygulamada boşanma davasının yanında mal paylaşımı davası açılıp boşanma davası bekletici mesele yapılabildiği gibi boşanma davasının neticelenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde de söz […]

Read more

Boşanma Davasında Nafaka ve Çeşitleri

Boşanma davası sürerken ve davanın sonuçlanması durumunda 3 tip nafakaya hükmedilebilir. Bunlar tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasıdır. TEDBİR NAFAKASI Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken eşlerden birinin diğerinden istediği nafaka türüdür. Tedbir nafakası eşin kendisi için ya da ergin olmamış çocuk için talep edilebilir. Tedbir nafakası geçici nitelikte bir hukuki müessesedir ve talep eden tarafın […]

Read more

Boşanma Davası

Uygulamada iki tip boşanma söz konusu olmaktadır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı boşanma; eşlerin karşılıklı olarak anlaşıp aralarındaki evlilik birliğine son vermek için protokol hazırlamaları ve bu protokolün mahkemeye onaylatılması sonucunda tamamlanır. Anlaşmalı boşanmada en önemli husus boşanma protokolünün hazırlanması olup söz konusu protokolün mutlaka boşanma avukatı tarafından hazırlanması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunun(TMK) […]

Read more

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.