Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu

TTK md. 623/1 uyarınca limited şirketin yönetim ve temsil yetkisi ortaklar kurulu kararıyla veya şirket esas sözleşmesinde öngörülerek ortaklardan bazılarına veya üçüncü kişilere bırakılabilir. Önemli nokta şudur ki; limited şirketin yönetimi ve temsili tamamen üçüncü kişilere bırakılamaz.

Limited şirketin bir müdürü olabileceği gibi birden fazla müdür atanması da söz konusu olabilir. Birden fazla müdürün atanması halinde bir kurul oluşturulur ve bu kurul kararlarını oy çokluğu ile alır.

Limited şirket müdürleri gerçek kişi olabilecekleri gibi tüzel kişi de olabilirler. Özetle; limited şirkete anonim veya kollektif şirket veya başka bir limited şirket müdür olarak atanabilir. 

Limited şirket müdürlerinin sorumluluğu TTK’nın anonim şirket hükümlerine atıf yapılması ile düzenlenmiştir. Bu durumlara TTK md 549 Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması, TTK md 550 Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, TTK md 551 Değer biçilmesinde yolsuzluk, TTK md 553 Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu olarak ifade edilebilir.

TTK md 549 Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması:

Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur.

Bu madde ile belgeyi düzenleyen veya beyanı yapan müdürün sorumluluğu kusursuz sorumluluk, bu belge ve beyanlara katılan müdürlerin sorumluluğu ise kusur sorumluluğu olarak ifade edilmiştir.

TTK md 550 Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi:

 Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler.

Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludurlar.

TTK md 551 Değer biçilmesinde yolsuzluk:

Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur. 

TTK md 553 Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu:

Limited şirket müdürleri kanundan veya şirket esas sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurları ile ihlal ederlerse limited şirkete, limited şirket ortaklarına ve limited şirket alacaklılarına karşı sorumlu olacaklardır.

Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.

Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluk

Limited şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı şirket tüzel kişiliği, limited şirket ortakları ve limited şirketin yetkili temsilcileri yani müdürler de sorumludur. Bu sorumluluk AATUHK mükerrer 35’inci madde, VUK md 10 ve 5510 sayılı Kanunun 88 maddelerinden kaynaklanmaktadır.

VUK md 10 ile Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği ifade edilmiştir.

Yine AATUHK mükerrer 35’inci madde ile Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği ifade edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 88/20 ile SGK’nın sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri SGK’ya karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı ifade edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.